Privacy statement

Privacyverklaring
Drive To Quality
25-5-2018

Algemene Informatie:
Drive To Quality, Kamer van Koophandelnummer 17232647, gevestigd aan de De Geerstraat 5, 5491CK Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad), is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.drivetoquality.nl
De Geerstraat 5
5491CK Sint-Oedenrode (Meierijstad)
+31(0)625288402
Contact@drivetoquality.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Drive To Quality verwerkt persoonsgegevens zoals opgnomen in deze privacyverklaring.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de (mogelijke) gegevens:
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Functie binnen het bedrijf
(Bedrijfs)E-mailadres
(Bedrijfs)Telefoonnummer
Mobiele (bedrijfs)telefoonnummer
(Bedrijfs)Adresgegevens
Deze persoonsgegevens worden beschouwd als gewone persoonsgegevens.

Grondslagen:
Drive To Quality verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
Uitvoering van een overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Doel van de verwerking persoonsgegevens:
Drive To Quality verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor:
Uitvoering van de dienstverlening
Communiceren via email, telefoon, of videoconferentie
Plannen van afspraken via Outlook.
Versturen en/of aanvragen van offertes en facturen
Nakomen van de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de belastingaangifte
Continuïteit van de bedrijfsvoering
Onderhouden netwerkrelatie

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:
Drive To Quality bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. De volgende termijnen zijn van toepassing:
Gegevens voor facturatie:          7 jaar/wettelijke termijn
Persoonlijke gegevens:                Zolang als de betreffende persoon wordt gezien als potentiële klant, noodzakelijk contact, of verzocht wordt de gegevens te verwijderen.
E-mails:                                           Maximaal 2 kalenderjaren, tenzij langere wettelijke termijnen van toepassing zijn.
Outlook kalenders:                        Maximaal 2 kalenderjaren, tenzij langere wettelijke termijnen van toepassing zijn.

Privacymaatregelen:
Alle gegevens zijn opgeslagen op beveiligde gegevensdragers.
Tevens is antivirus- en internet security software in gebruik.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Drive To Quality verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van opdrachten of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken worden verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.
Gegevensopslag (diensten van derden):
Momenteel worden geen diensten door derden uitgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drive To Quality. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage , correctie , verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Contact@drivetoquality.nl . Drive To Quality reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Drive To Quality wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan met de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens